Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Usmernenie

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 07.04.2020, 13:09:21

Usmernenie hlavného hygienika ohľadne zasadaní najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolného orgánu alebo akéhokoľvek iného orgánu národných športových organizácií, národných športových zväzov, športových organizácií a športových klubov.

 

USMERNENIE

 


Informácie ohľadom aktuálnej situácie

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 02.04.2020, 17:36:30

Nový štátny tajomník pre šport Mgr. Ivan Husár  (MŠVVaŠ) vydal usmernenie publikované 27.3. 2020:
- ZAKAZUJE organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe,
- NEODPORÚČA vykonávať športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona o športe, osobám za predpokladu, že nedodržujú vzdialenosť viac ako 2 metre od seba.

Úplné znenie nájdete na tejto adrese:

Usmernenie MŠVVaŠ v suvislosti s COVID-19 pre oblasť športu

 

Učená právnická spoločnosť organizuje anketu ohľadom finančných dôsledkov aktuálnej situácie na športové kluby, športových odborníkov a športovcov. Do ankety sa môžete zapojiť do 3.4. 12,00 cez uvedený link ako štatutár klubu za klub, alebo fyzická osoba - športový odborník (tréner, rozhodca), alebo športovec.

http://www.ucps.sk/ANKETA_SPORT_COVID_19

 

Súťaže plánované do konca mája sú postupne rušené. MSR LAT predpokladáme organizovať v septembri, MSR v plesových choreografiách v októbri. Bude upravená aj povinná účasť na SLP. Presnejšie informácie poskytneme s dostatočným predstihom, aby sa páry a kolektívy mohli na súťaže pripraviť. 


Oznam

Napísal: Daniela Bírová, 31.03.2020, 08:51:17

Sekretariát SZTŠ bude z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku do odvolania zatvorený,telefón obsluhovaný nebude, mailová a poštová korešpondencia bude vybavovaná.

Telefónne čísla a mailové adresy jednotlivých sekcií a úsekov sú zverejnené na www.szts.sk.

 

 


Body zo zahraničia sa nepotvrdzujú

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 13.03.2020, 11:00:27

V záujme zabezpečenia disciplíny našej členskej základne pri dodržiavaní preventívnych opatrení sa až do odvolania nebudú započítavať žiadne body zo zahraničných súťaží konaných od 13.3.2020. Vyzývame všetkých členov, aby necestovali do zahraničia na súťaže, tréningy, ani výlety.


Konkurz - Reprezentačné sústredenia

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 26.02.2020, 20:46:37

Slovenský zväz tanečného športu, sekcia tanečného športu vypisuje konkurz na prenájom priestoru na Reprezentačné sústredenia. Bližšie informácie v nasledovnom dokumente:

Konkurz


Vzdelávanie trénerov 1. kvalifikačného stupňa

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 16.02.2020, 13:12:34

Vážení členovia SZTŠ, budúci tréneri,

informácie ohľadom štúdia trénerov tanečného športu 1. kvalifikačného stupňa nájdete v nasledovných dokumentoch:

Prihláška

Podmienky vzdelávania trénerov 1. kvalifikačného stupňa

 Výsledky zo zahraničných súťaží

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 15.01.2020, 11:59:06

Vážení členovia SZTŠ,

pokiaľ pripájate link za účelom schválenia bodov zo zahraničnej súťaže, pripájajte link na konečné výsledky a nie na dočasné (hlavne sa to týka českých súťaží). Ak nebude link aktuálny, nemusia vám byť body uznané.

Ďakujeme 


Členské a licenčné 2020

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 13.01.2020, 20:02:15

Pre rok 2020 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2020 je potrebné uhradiť do 15.1.2020). Člen SZTŠ evidovaný v registrovanom TK hradí zápisný aj ročný členský poplatok výlučne cez svoj materský TK. Členovia bez klubovej príslušnosti hradia poplatok individuálne. Rozhodcovia hradia všetky členské aj licenčné poplatky výlučne individuálne do 15.1. daného kalendárneho roka.

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekcii párového tanečného športu a členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3. Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158, variabilný symbol 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii párového tanečného športu okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári, tréner - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO vykonávajú ostatné platby (rozhodca, sčitateľ, tréner) na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2019 platia do 31.1.2020)
 
6.   Výška poplatkov je nasledovná:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen
      registračný poplatok klubu - 35 €
      SZTŠ licencia ŠTT - 18 €/pár, licencia LAT - 18 €/pár
      R&R a IDO licencia - 3 €/člen
      SZTŠ - licencie rozhodca, funkcionár, tréner - 50 €
      WDSF - informácia o platbách
      

Do 15.12.2019 zašlem všetkým vedúcim klubov na klubové mailové adresy zoznam členského pre rok 2020.

V prípade nedoručenia ma kontaktujte.


Prestupy k 1.1.2020

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 06.12.2019, 21:31:12