Všetky platby len na jeden účet

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Všetky platby len na jeden účet

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 03.01.2022, 15:58:26

Kvôli zníženiu nákladov a zjednodušeniu účtovníctva bude zväz začiatkom roku 2022 rušiť niektoré bankové účty.

Pre všetky úhrady preto používajte výlučne účet

SK24 0200 0000 0037 8827 8158

 

Členský príspevok a zápisný poplatok sú príjmom zväzu používaným na celozväzové náklady. S licenčnými poplatkami hospodária sekcie. Pre identifikáciu platieb je preto veľmi dôležité používať nové variabilné symboly VS.

Členský príspevok a zápisný poplatok VS - 130

Licenčné poplatky sekcia Tanečného športu - VS 140

Licenčné poplatky sekcia Akrobatického rokenrolu - VS 150

Licenčné poplatky sekcie IDO a módnych tancov - VS160

Úhrady treba vykonať do 15.1.2022 za celý klub, následne poslať na Evidenčný úsek vyplnený zoznam, ktorý ste koncom roku 2021 dostali a potvrdenia o úhradách.

 


Uvedene kroky umožnia poukazovať peniaze pri bežných kluboch v dvoch úhradách - samostatne členské a zápisné, samostatne všetky licenčné poplatky. Pri multisekčných kluboch je počet úhrad maximálne 4.

Veríme, že zrušením účtov vám i zväzu zjednodušíme úhrady, pričom obe strany ušetria na bankových poplatkoch.

Úhrady poplatkov na rok 2022  niektoré kluby zaplatili predčasne. Účtovne sa s tým  vysporiadame.