Nové informácie pre rozhodcov

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Nové informácie pre rozhodcov

Napísal: Mgr. Matej Chren, , 20.07.2017, 09:34:09

Vážení rozhodcovia,

pri kontrole plnenia licenčných podmienok rozhodcov Vám iste neunikla skutočnosť, že oproti minulým rokom výrazne poklesol počet rozhodcov zaradených do najvyššej rozhodcovskej kategórie (príloha: Nový zoznam plnenia licenčných podmienok rozhodcov 2018 v časti VÚ, sekcia vzdelávanie rozhodcov). Nakoľko sa jedná o záležitosť veľmi citlivú, považujem za vhodné a potrebné vyjadriť sa k tejto téme z pozície vedúceho VÚ do ktorého kompetencie táto oblasť spadá.


Pri tvorbe Kvalifikačného poriadku platného od 1.11.2017 sme vychádzali z určitých informácií, týkajúcich sa preklápania trénerských tried (tréner I. triedy, II. triedy, III. triedy) na kvalifikačné stupne. Podľa dostupných informácií v danom období sa predpokladalo preklopenie licencie trénerov I. triedy na 4. kvalifikačný stupeň. Zákon o športe však neskôr túto alternatívu  nepripustil, čo sme sa dozvedeli až na tanečnom kongrese konanom v Nitre. Uvedená skutočnosť výrazne zasiahla do zoznamu rozhodcov so splnenými licenčnými podmienkami, najmä v skupine „S-TOP“, čo nebolo zámerom ani cieľom VÚ,  tak ani Prezídia.

V novom návrhu úpravy Kvalifikačného poriadku, ktorý by mal byť platný od 1.11.2018,  sa preto budeme snažiť aktualizovať súčasný legislatívny stav, ktorý vznikol vstúpením Zákona o športe a jeho novelizácií a vykonávacích predpisov do platnosti. Taktiež sa pokúsime modifikovať znenie KP v bode požadovanej trénerskej triedy tak, aby podmienky boli reálne splniteľné.

Na základe mojich konzultácií s prodekanom FTVŠ UK si budú môcť držitelia trénera III. triedy, ako aj tréneri II. triedy, zvyšovať svoju kvalifikáciu štúdiom trénera 3. kvalifikačného stupňa, ktoré bude v prípade záujmu otvorené. Tréneri 2. kvalifikačného stupňa si taktiež budú môcť zvýšiť v tomto štúdiu svoju kvalifikáciu na trénera 3. kvalifikačného stupňa.

Tréner 3. kvalifikačného stupňa bude zo strany zväzu považovaný za najvyššiu externe dosiahnuteľnú trénerskú triedu, ostatné triedy sa dajú získať iba riadnou formou štúdia na FTVŠ UK v Bratislave.

Veríme, že spoločne preklenieme toto prechodné obdobie  a svojou účasťou na štúdiu prispejete nielen k zvýšeniu svojej trénerskej kvalifikácie, ale aj k celkovému zvýšeniu úrovne slovenských trénerov a rozhodcov.

 

Vážení rozhodcovia, chceli by sme Vás ďalej informovať o aktualitách zaslaných vzdelávaciemu úseku zo strany WDSF.

 

 Od 15.08.2016 musia všetci rozhodcovia WDSF úspešne absolvovať  JS 2.1 a úspešne prejsť ako teoretickou, tak aj praktickou skúškou, aby mohli byť nominovaní na súťaže a majstrovstvá, na ktorých sa používa JS 3.0. Týmto systémom sa budú hodnotiť všetky WDSF titulárne súťaže, World a European Cup, Grand Slam, World Open a Svetové hry. Po novom budú licencie WDSF rozhodcov rozdelené do kategórií C, B, A.

 

Školenie bude obsahovať:

1.     Proces vývoja WDSF systému rozhodovania

2.     Princípy absolútneho hodnotenia

3.     Definícia a používanie PAS

4.     Definícia a používanie indikátorov kvality IQs

5.     Praktické hodnotenie

 

Skúška:

1.     Teoretická časť: teoretický písomný test (viac odpovedí ) na PAS a IQs a z informácii z WDSF adjudicators handbook ( môžete dostať emailom kópiu knihy).

2.      Praktická časť – analýza videa a ukážok tanca.

 

Na úspešné zvládnutie testu musíte urobiť oba testy. V prípade, že urobíte správne iba jeden test, druhý si musíte dorobiť. Pri opakovanej skúške ( musíte chýbajúcu skúšku úspešne zvládnuť do 18 mesiacov od testu a máte max.2 pokusy) si uchádzač musí uhradiť poplatok 120,-€. V prípade, že sa školenia chcú zúčastniť tréneri, aby si zvýšili svoju informovanosť ohľadom JS2.1, musia byť prihlásení prostredníctvom národného zväzu a uhradiť cez národný zväz 235,-€, resp. priamo na mieste 240,-€. Všetci účastníci si musia priniesť so sebou tablet, laptop, Macbook alebo smartphony (android alebo iPhon) za účelom praktickej skúšky.

 

Od absolvovania prvých GKT (general knowledge test) testov už prešli 4 roky. Tento test nahradil pôvodný test z angličtiny. GKT kladie nároky na zvládnutie rozhodcovského kódexu správania, ako aj na oblasti, spadajúce do povinností rozhodcu, aby sa správal ako skutočný profesionálny rozhodca. Skoro všetci rozhodcovia už prešli GKT a počty nových uchádzačov, ktorí úspešne zvládli GKT sú veľmi uspokojivé. V spolupráci s národnými zväzmi sa WDSF akadémia rozhodla, že ak niekto absolvoval JEDENKRÁT úspešne GKT, nemusí tento test  viackrát opakovať. Národné zväzy a ich vzdelávacie úseky dostali za úlohu naďalej pokračovať vo vzdelávaní rozhodcov v tejto oblasti, lebo medzi prirodzené vlastnosti ľudí patrí aj zabúdanie. Do budúcna, WDSF bude požadovať GKT iba od nových uchádzačov.

Noví uchádzači o licenciu WDSF rozhodcu budú musieť byť minimálne 2 roky držiteľmi najvyššej národnej rozhodcovskej licencie a počas nich hodnotiť národný šampionát!

Vážení rozhodcovia, do praxe sa zaviedol nový systém rozhodovania JS 3.0. Udialo sa to ako prirodzený vývoj WDSF systému hodnotenia.

Nedostatky predchádzajúceho systému 2.1.

1.     Bol ľahko manipulovateľný, stačili 2 dohodnutí rozhodcovia a vedeli zmanipulovať celkový výsledok.

2.     Časté zmeny subkomponentov kládli vysoké nároky na koncentráciu rozhodcov.

3.     1 až 3 rozhodcovia vedeli zvýšiť. Resp. znížiť celkové skóre.

4.     Nebolo možné manuálne spočítavať.

5.     Predpísaný „rozsah škály hodnotenia“, ktorý obmedzoval rozhodcov.

6.     Vznikali veľké rozdiely medzi hodnotením jednotlivých kôl, resp. súťaží.

7.     Vedúci súťaže mohol nesprávnou voľbou rozsahu škály hodnotenia ovplyvniť výsledok súťaže.

8.     Drastické zmeny v hodnotení niekoľkých rozhodcov dokázali zvýhodniť niektoré páry.

Nové črty JS 3.0.

1.     12 rozhodcov je rozdelených do 2 skupín po 6.

2.     6 bodov za komponent bude počítaných do výsledku.

3.     V ¼ a ½ finále  2 skupiny rozhodcov hodnotia jednotlivé komponenty z dvojice TQ/PS a MM/CP.

4.     V danom kole rozhodca nebude hodnotiť žiadne iné kritérium.

5.     Vo finále v sólových tancoch rozhodca hodnotí 2 kritéria (TQ + PS, MM+CP),

v spoločnom tanci iba jedno z dvojice.

6.     Používa sa stredná hodnota z 6 bodov.

7.     Je obťažnejšie manipulovať výsledok dohováraním sa s inými rozhodcami.

8.     V prípade výpadku v systéme je jednoduché spočítať výsledky manuálne.

9.     Zavedením tzv. tolerovanej odchýlky sa zamedzuje vedomému ovplyvňovaniu výsledkov.

10.  Systém vyhovuje aj pri 10 rozhodcoch, namiesto 12.

11.  Vedúci súťaže nemôže určiť škálu známok pre rozhodcov.

12.  Zavedením škály 0,25 ako redukcie. Napr. ak  pár dosahuje za TQ hodnoty 9,0 a ak sa dopustí menších chýb, jeho hodnotenie sa môže znížiť na 8,75.

Celý systém sa bude samozrejme vylepšovať, ale už teraz sa eliminovali všetky negatívne aspekty systému JS 2.1. Na hodnotenie novým systémom rozhodcovia nebudú musieť prejsť rekvalifikáciou. Tí rozhodcovia, ktorí už majú úspešne zvládnuté skúšky z JS 2.1 budú môcť hodnotiť novým systémom.

Vážení rozhodcovia, rád by som Vám dal ešte do pozornosti vybrané body z paragrafu 94 ktorý pojednáva o opatreniach proti manipulácii súťaží, ktoré vychádzajú z nového Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 26.novembra 2015.

(1)Každý je povinný na účely ochrany integrity športu informovať národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh súťaže alebo výsledky súťaže sú manipulované.

(2)Manipuláciou súťaže je úmyselné nedovolené ovplyvnenie priebehu súťaže alebo výsledku súťaže vrátane pokusu o takéto konanie, ktorého cieľom je spravidla získanie výhody pre seba alebo pre inú osobu a čiastočné alebo úplné odstránenie neistoty spojenej s priebehom súťaže alebo výsledkom súťaže.

(5)Národný športový zväz je oprávnený na účely disciplinárneho konania požiadať orgány činné v trestnom konaní a súd o informácie z trestného konania.

(6)Športová organizácia je povinná pozastaviť vykonávanie športovej činnosti osobe s jej príslušnosťou, na ktorú bola podaná obžaloba za trestný čin športovej korupcie, až do skončenia trestného konania o tomto trestnom čine.

(7)Športová organizácia je povinná zakázať vykonávanie športovej činnosť osobe s jej príslušnosťou, ktorá bola odsúdená za trestný čin športovej korupcie najmenej na dva roky; pri opakovanom odsúdení sa uloží doživotný zákaz vykonávania športovej činnosti.

Vzhľadom na uvedenú časť Zákona o športe, ako aj na nové tendencie boja s manipuláciou súťažných výsledkov vo WDSF bude VÚ iniciovať vznik proti manipulačnej komisie aj na pôde SZTŠ.

S pozdravom

Mgr. Matej Chren, PhD.- vedúci VÚ