Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Štvrtý ročník grantového programu Ukáž sa! rozdelí až 60 000 eur!

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 17.06.2019, 18:21:17

Ukáž sa celému Slovensku! Tak znie motto v poradí už štvrtého ročníka grantového programu Ukáž sa!, ktorého cieľom je podporovať mladých ľudí v plnení si svojich športových snov. Tento rok sa medzi športové talenty rozdelí až 60 000 eur.
 
 
 

Čítaj viac...


Tri tituly Majstrov sveta pre Slovensko

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 15.06.2019, 02:25:32

 

V dňoch 7.- 8.6.2019 sa konali v rámci Košice Open 2019 troje Majstrovstvá sveta a jedni Majstrovstvá Európy, ktoré priniesli historické úspechy pre slovenský tanečný šport.

 

David SCHAVEL – Iryna COPP  z TK UNI-DANCE Bratislava na Majstrovstvách sveta PD Master Class I ŠTT získali svoj druhý titul Majstrov sveta spomedzi 12 tanečných párov.

 

Jiří HEIN – Lucia KRNČANOVÁ z TK UNI-DANCE Bratislava na Majstrovstvách sveta PD Master Class I LAT získali tiež titul Majstrov sveta spomedzi 11 tanečných párov.

 

Na Majstrovstvách Európy 10T dosiahli vynikajúci výsledok Matej ŠTEC – Elena POPOVA z TK UNI-DANCE Bratislava. Z 28 párov si vybojovali finálové  6. miesto.

 

Po 3 rokov sa na Slovensku opäť konali Majstrovstvá Sveta Senior II LAT. Na domácej pôde v Košiciach získali František BÉREŠ – Miriam BÉREŠOVÁ z TC METEOR Košice titul Majstrov sveta zo 66 párov.

 

Všetkým reprezentantom ďakujeme a srdečne blahoželáme!

 


Zverejnenie výsledkov Košice open 2019

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 12.06.2019, 16:10:47

Organizátor Košice open 2019 sa ospravedlňuje za neskoršie zverejnenie výsledkov z bodovacích a open súťaží. Problém je spôsobený preklápaním výsledkov sčitateľmi z Maďarska, ktorí používajú iný softweare.

Za porozumenie ďakujeme.


Skúšky rozhodcov

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 23.05.2019, 21:37:04

Vážení členovia SZTŠ, rozhodcovia,

informácie ohľadom skúšok rozhodcov nájdete v nasledovnom dokumente:

Skúšky rozhodcov.


Najúspešnejšie kluby za rok 2018

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 23.05.2019, 08:10:51

V sobotu, 18.5.2019 boli počas galavečera Slovenského pohára v Nitre vyhlásené výsledky súťaže o Najlepší klub za rok 2018.

 

Prvenstvo získal na základe počtu vytancovaných medailí na majstrovských súťažiach v roku 2018 TK Uni-Dance, Bratislava (88 bodov), druhá priečka patrí TŠK Viva, Nové zámky (37 bodov) a tretia TK Dukla, Trenčín (22 bodov). Štvrté miesto obsadil Fáber dance team Slovakia, Banská Bystrica (16 bodov) a piate TŠK Stella, Žiar nad Hronom (14 bodov).

 

 

Gratulujeme oceneným klubom a prajeme im ešte veľa ďalších úspechov v roku 2019.


Oznámenie o štatutárnom orgáne OZ

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 22.03.2019, 18:17:27

Upozornenie pre všetky občianske združenia!

V zmysle prechodného ustanovenia § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov od 1.1.2019 každému občianskemu združeniu v SR vyplýva povinnosť nahlásiť na Sekciu vnútornej správy Ministerstva vnútra SR listom s overeným podpisom štatutára informácie o právoplatnom štatutárovi (+ doklady viažuce sa k jeho voľbe, napr.zápisnica z VZ). Termín je do 30.6.2019.

 

Tlačivo tu

 

§ 20a 
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)
Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.
(2)
Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene a nezanikli pred 1. januárom 2019, sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 31. decembra 2019 aktuálne údaje o týchto organizačných jednotkách v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie. Zápis údajov vykoná ministerstvo bezodkladne po oznámení úplných údajov.

 


Členské a licenčné 2019

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 12.12.2018, 23:01:33

Pre rok 2019 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2019 je potrebné uhradiť do 15.1.2019). Člen SZTŠ evidovaný v registrovanom TK hradí zápisný aj ročný členský poplatok výlučne cez svoj materský TK. Členovia bez klubovej príslušnosti hradia poplatok individuálne. Rozhodcovia hradia všetky členské aj licenčné poplatky výlučne individuálne do 15.1. daného kalendárneho roka.

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekcii párového tanečného športu a členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3.  Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii párového tanečného športu okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO vykonávajú ostatné platby na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2018 platia do 31.1.2019)
 
6.   Výška poplatkov je nasledovná:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen
      členský poplatok klubu - 35 €
      SZTŠ licencia ŠTT - 18 €/pár, licencia LAT - 18 €/pár
      R&R a IDO licencia - 3 €/člen
      SZTŠ - licencie rozhodca, funkcionár - 35 €
      WDSF - informácia o platbách
      

Do 15.12.2018 zašlem všetkým vedúcim klubov na klubové mailové adresy zoznam členského pre rok 2019.

V prípade nedoručenia ma kontaktujte.Encyklopédia súťažného tanca v predaji

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 06.09.2018, 12:13:19

Dlho očakávanú Encyklopédiu súťaženého tanca na Slovensku 1959-2017 si už môžete zakúpiť.

Pri osobnom odbere na sekretariáte zväzu je cena 40€, pri zaslaní kuriérom na adresu je cena 45€. Zvýšená cena obsahuje obal a poplatok za doručenie. Kuriérovi už nič neplatíte, len prevezmete knihu. Knihu nie je možné vyplatiť v hotovosti na sekretariáte.

Postup:

Na zväzový účet  uhraďte uvedenú cenu s variabilným symbolom VS 754. Potvrdenie o platbe (s dátumom úhrady, príslušnou sumou, správnym VS, s číslom účtu platiteľa a SZTŠ) a údaje o adresátovi pošlite mailom na sekretariát zväzu. Potvrdenie o platbe musí byť po úhrade, nestačí len zadaný prevodný príkaz a musí byť čitateľné. V prípade doručenia kuriérom adresáta uvádzajte v priloženej tabuľke. Kuriér vás bude kontaktovať na zadanom čísle. Kniha sa bude kuriérom distribuovať dávkovo, približne 3-4 krát do mesiaca podľa počtu objednávok, takže nebuďte netrpezliví. V jednom zozname môžete uviesť aj viacero adresátov (napr. viacerých členov klubu). V prípade, že objednávate viacero kníh na jednu adresu (napr. klubovú), nezabudnite uviesť v tabuľke počet kusov pri jednotlivých adresátoch. Počet objednaných kníh a uhradená suma musia sedieť. V prípade rozdielu nebude zaslaná kniha nikomu. Pri osobnom odbere nemusíte vypĺňať tabuľku, stačí v maily uviesť meno osoby, ktorá si knihu vyzdvihne počas úradných hodín. O osobnom odbere vás bude informovať sekretariát spätným mailom. V prípade, že nedodržíte uvedené inštrukcie, nečudujte sa, ak knihu nedostanete. 

objednavka na knihu - tabulka s adresou

Prajem vám príjemné objavovanie našej histórie a potešenie z pekných fotografií.


Nové elektronické karty WDSF

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 25.10.2017, 12:53:17

Od 1.10.2017 je spustený nový systém registrácie identifikačných kariet WDSF. Celá komunikácia je elektronická vrátane platieb.

Informácia je zverejnená na stránke WDSF: 

http://www.worlddancesport.org/News/WDSF/New_e-Card_II-2495

Link na elektronickú kartu:

https://ecards.worlddancesport.org

Tento postup je platný len pre nové žiadosti od 1.10.2017, už podané žiadosti do 1.10.2017 budú vybavené starým spôsobom (plastová karta). 

Doterajšie plastové karty mali platnosť 5 rokov, prvé boli vydané v roku 2012. V priebehu roku 2017 členovia, ktorým končí platnosť karty dostali výzvu mailom od WDSF s postupom na obnovenie platnosti karty.

Ak niekomu mail od WDSF nedošiel (závisí aj od mailovej adresy uvedenej v pôvodnom formulári) a končí mu platnosť karty, nech sa obráti mailom na adresu evidencny@szts.sk a bude mu zaslaný link na obnovenie karty už v novom elektronickom systéme.