Platby licenčných a členských poplatkov pre rok 2023

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Platby licenčných a členských poplatkov pre rok 2023

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 07.12.2022, 12:02:00

Platby licenčných a členských poplatkov pre rok 2023

 

 

 


Evidenčný úsek SZTŠ zašle na príslušné kluby zoznam členov príslušného klubu,  ako podklad k platbám licenčných a členských poplatkov pre rok 2023 v termíne do 15.12.2022.

 

Všetky platby sa poukazujú na jednotný účet SZTŠ:

SK24 0200 0000 0037 8827 8158

V členení podľa jednotlivých platieb a sekcii nasledovne:

Členský poplatok, zápisný poplatok nového člena a členský poplatok klubu pre všetky sekcie SZTŠ – VS 130

Licenčné poplatky sekcie Tanečného športu – VS 140

Licenčné poplatky sekcie Akrobatického rokenrolu – VS 150

Licenčné poplatky sekcie IDO a módnych tancov – VS 160

Licenčné poplatky sekcie Breaking – VS 170

 

Splatnosť poplatkov:

Poplatky sa hradia na vyššie uvedený účet v členení podľa príslušných VS v termíne od 1.1.2023 do 15.1.2023

Z účtovných a rozpočtových dôvodov vás, žiadame, aby ste úhrady nevykonávali v roku 2022.

 

Forma platieb:

Poplatky sa hradia výlučne formou bezhotovostného bankového prevodu na účet SZTŠ.

V prípade úhrady formou vkladu hotovosti na účet SZTŠ budeme od Vás požadovať doplatiť bankové poplatky za túto formu transakcie.  Kým neprebehne úhrada bankových poplatkov (momentálne je to 6,- € za jeden vklad) nebude aktivované členstvo klubu, športovci sa nebudú môcť zúčastňovať súťaží.

 

Info pre kluby:

Obnova členstva:

V zoznamoch pre rok 2023 sú uvedení len členovia s aktívnym členstvom v roku 2022 a táto forma evidencie a úhrady poplatkov slúži výlučne na obnovu a potvrdenie členských a licenčných poplatkov pre už registrovaných členov v SZTŠ .

Vyznačte  „X“ len pre tie položky, za ktoré budete uhrádzať poplatky.

V prípade, že budete obnovovať Vášho člena, ktorý bol aktívny pred rokom 2022 , dopíšte ho na koniec zoznamu.

Vašich neaktívnych členov, už registrovaných v SZTŠ nájdete na stránke SZTŠ nasledovne:

www.szts.sk – Súťaže výsledky – Členská základňa – Zoznam členov  (zrušiť položku „Aktívne“ a zobrazí sa Vám celá Vaša členská základňa registrovaná v SZTŠ)

 

Po vyplnení členských zoznamov a úhrade poplatkov na účet SZTŠ zašlete tieto dokumenty v jednom emaile na mailovú adresu evidencny@szts.sk

Suma poplatkov na priložených kópiách úhrad sa musí rovnať sume vyznačených poplatkov v zoznamoch.

 

Nový člen:

Nových členov pre rok 2023 žiadam riešiť mimo zoznamov a poplatkov obnovovaného členstva.

Je potrebné zaslať mailom na adresu evidencny@szts.sk nasledovné dokumenty:

  • Prihlášku
  • Písomný súhlas dotknutej osoby
  • Fotku
  • Kópiu úhrad členských a licenčných poplatkov v členení podľa jednotlivých sekcii a príslušných VS ( môže byť hromadná platba za počet nových členov za ktorých dostanem prihlášky a príslušné dokumenty v jednom emaile)

 

Príloha 1 – Poplatky SZTŠ  - výňatok z Finančného poriadku SZTŠ

 

Členské poplatky SZTŠ (všetky sekcie )

a) v roku prihlásenia sa za riadneho člena zväzu nový člen platí zápisný poplatok 5,- €, splatnosť zápisného poplatku je pri podaní žiadosti o členstvo,

b) ročný členský poplatok je 10,- €,

c) ročný registračný poplatok klubu je 35,-€ d) čestný člen a čestný prezident členské poplatky neplatia,

e) asociovaný člen platí ročný členský poplatok vo výške stanovenej asociačnou zmluvou.

 

Ostatné poplatky pre sekciu TŠ

a) ročný poplatok za licenciu tanečníka (platí samostatne partner aj partnerka) je 9,- € na skupinu tancov (ŠT aj LA), po 30.6. daného roku pri prvej registrácii tanečníka je licencia tanečníka 5,- € na skupinu tancov,

b) ročný poplatok za licenciu rozhodcu je 50,- €,

c) ročný poplatok za licenciu vedúceho a tajomníka súťaže je 50,- €,

d) ročný poplatok za licenciu sčitateľa je 50,- €,

e) ročný poplatok za licenciu trénera je 25,- €,

 

Ostatné poplatky pre sekciu ARnR

a) ročný poplatok za licenciu tanečníka je 3,- € - samostatne pre RnR a BW

b) ročný poplatok za licenciu národného rozhodcu je 25,-€

c) ročný poplatok za licenciu rozhodcu WRRC je 50,-€

d) ročný poplatok za licenciu trénera je 25,- €.

 

Ostatné poplatky pre sekciu IDO MT

a) ročný poplatok za licenciu tanečníka je 5,- € samostatne pre Art, Street, Couple department

b) ročný poplatok za licenciu národného rozhodcu je 10,-€

c) ročný poplatok za licenciu medzinárodného rozhodcu je 50,-€

d) ročný poplatok za licenciu sčitateľa je 10,- €

e) ročný poplatok za licenciu trénera je 25,- €

 

Ostatné poplatky pre sekciu breaking :

a) ročný poplatok za licenciu tanečníka je 5,- €

b) ročný poplatok za licenciu národného rozhodcu je 10,-€

c) ročný poplatok za licenciu medzinárodného rozhodcu je 50,- €

d) ročný poplatok za licenciu sčitateľa je 10,- €

e) ročný poplatok za licenciu trénera je 25,- €

 

V prípade akýchkoľvek dotazov ma prosím kontaktujte na 0903 585 418

 

Ing. Miroslav Víťazka

Evidenčný úsek SZTŠ